Ice-sugar gourd, make many people can remember her childhood, the sweet and sour taste, favorite memories. Ice-sugar gourd, in song dynasty years began the practice in ancient formula, recorded in the history of Qing years earlier; now it has become China’s traditional snacks. Ice-sugar gourd enjoyed by young and old, it has appetizers, raise color, increase the wisdom, and eliminate fatigue. Some years of the Spring Festival in Beijing, on temple fair also often see string, long the top post gourd held a small flags, it has weighed down by the red fruit, people or children take it in their hands, chatter and chatter, a more add a festive ambience of festival.

The origin of the mentioned ice-sugar gourd, still have to say of the Song Guang Zong emperor in southern Song Dynasty. Every winter, regardless of the cities or the countryside, selling ice-sugar gourd can always see the businessman, or cart or shoulder, the red hawthorn in sugar film under the parcel,tempting everyone. All be in twos and threes, each the size of the girl surrounded bought a bite on one, acid and sweet, everyone is very pleasing.

In people’s impression, ice-sugar gourd is children’s snacks; it is also the beautiful memories of winters in the life.

1

冰糖葫芦,会让许多人想起她的童年。甜酸的味道,欢喜的记忆。冰糖葫芦,相传起源于宋朝年间,并开始按照它的制作方法流传于民间。最早的记录出现在清朝的史册上,发展到现今,成为中国的传统小吃。冰糖葫芦老少皆宜,它可以作为上好的开胃菜,赏心悦目,益智健脾,消除疲劳。有时候,在北京春节的庙会上,经常会看见糖葫芦,长长的大竹签上插着小旗子,上面插满了红色的果子,人们和孩子们手里举着它,欢天喜地的聊着天,更增加了喜庆的节日气氛。

冰糖葫芦的起源,被更多的认为是起源于中国南宋时期的宋光宗皇帝。每个冬天,不管城市或乡下,总是能看到卖冰糖葫芦的商人,或者用车运送或用肩挑,红色的一串串山楂,用薄薄的糖纸包裹着,让每个人都垂涎欲滴。三三两两的女孩子围拢在一起,你一口,我一口的咬着一串糖葫芦, 酸酸甜甜,每一个人都很开心。

在人们的印象中,冰糖葫芦是孩子们的小吃,也是冬天里的美好记忆。

Bīng táng hú lu, huì ràng xǔ duō rén xiǎng qǐ tā dè tóng nián. Tián suān de wèi dào, huān xǐ de jì yì. Bīng táng hú lu, xiāng chuán qǐ yuán yú sòng cháo nián jiān, bìng kāi shǐ àn zhào tā dè zhì zuò fāng fǎ liú chuán yú mín jiān. Zuì zǎo dè jì lù chū xiàn zaì Qīng cháo dè shǐ cè shàng, fā zhǎn dào xiàn jīn, chéng wéi zhōng guó dè chuán tǒng xiǎo chī. Bīng tāng hú lu lǎo shào jiē yí, tā kě yǐ zuò wéi shàng hǎo dè kāi wèi cài, shǎng xīn yuè mù, yì zhì jiàn pǐ, xiāo chú pí láo. Yǒu shí hòu, zāi Běijīng chūn jié dè miào huì shàng, jīng cháng huì kàn jiàn táng hú lu, cháng cháng dè dà zhú qiān shàng chā zhé xiǎo qí zi, shàng miàn chā mǎn le hóng sè dè guǒ zi, rén men hé hái zi men shǒu lǐ jǔ zhé tā, huān tiān xǐ dì dè liáo zhé tiān, gèng zēng jiā le xǐ qìng dè jié riìqì fēn.

Bīng táng hú lu dè qǐ yuán, bèi gèng duō dè rèn wéi shì qǐ yuán yú zhōng guó nán sòng shí qī dè Sòng Guāng Zōng huáng dì. Měi gè dōng tiān, bù guǎn chéng shì hái shì xiāng xià, zǒng shì néng kàn dào mài táng hú lu dè shāng rén, huò zhě yòng chē yùn sòng huò yòng jiān tiāo, hóng sè dè yí chuàn chuàn shān zhā,yòng báo báo dè táng zhǐ bāo guǒ zhé, ràng měi gè rén doū chuí xián yù dī.sān sān liǎng liǎng dè nǚhái zi wéi lǒng zài yì qǐ, nǐ yì kǒu, wǒ yì kǒu dè yǎo zhé yí chuàn táng hú lu, suān suān tián tián, měi yí gè rén dōu hěn kāi xīn.

Zài rén mén dè yìn xiàng zhōng, bīng táng hú lu shì hái zi men dè xiǎo chī, yě shì dōng tiān lǐ dè měi hǎo jì yì.