In Chinese, the same word has different meaning, if you do not know, sometimes you will make a joke. Please look at this little story.

zài hàn yǔ lǐ , tóng yí gè cí yǒu bù tóng de yì si, rú guǒ méi yǒu nòng qīng chǔ , yǒu de shí hòu jiù huì nào chū xiào huà 。 qǐng kàn xià miàn zhè gè xiǎo gù shì 。

 

在汉语里,同一个词有不同的意思,如果没有弄清楚,有的时候就会闹出笑话。请看下面这个小故事。

fāng biàn

方   便     1、n. care, consideration,

2、adj. convenient, available

3、v.   go to the lavatory

1

A foreigner come to china, when he have dinner with Chinese friends, someone said will go to“ fāng biàn”, he can not understand, and others tell him it means”go to the lavatory”. Later, another Chinese friend said to the him, I hope the next time when I go to your country and please give “ fāng biàn” (care, consideration)for me, foreigner wondering but afraid to ask. One day, a beautiful hostess told him that will have an interview with him when she is “ fāng biàn” (convenient, available), the foreigner was confused and shocked: “how can you do it when you “fāng biàn” (go to the lavatory)? And the beauty hostess said again, how about I invite you to have dinner that when you are “ fāng biàn”( convenient, available) ? The foreigner “fainted”…

yí gè wài guó rén lái dào zhōng guó hé zhōng guó péng you chī fàn de shí hou , yì rén shuō qù fāng biàn yí xià , lǎo wài bù jiě , páng rén gào su tā fāng biàn jiù shì shàng cè suǒ . jìng jiǔ shí , lìng yì rén duì lǎo wài shuō, xī wàng xià cì chū guó shí néng jǐ yǔ fāng biàn, lǎo wài nà mèn bù gǎn wèn . jiǔ xí shàng, diàn shì tái měi nǚ zhǔ chí rén tí chū. zài tā fāng biàn de shí hou huì ān pái lǎo wài zuò zhuān fǎng. lǎo wài è rán: zěn me néng zài nǐ fāng biàn de shí hou? měi nǚ zhǔ chí rén shuō: “nà zài nǐ fāng biàn shí, wǒ qǐng nǐ chī fàn, lǎo wài yūn dǎo…

一个外国人来到中国,和中国朋友吃饭的时候,一人说去方便一下,老外不解,旁人告诉他方便就是上厕所。敬酒时,另一人对老外说,希望下次出国时能给予方便,老外纳闷不敢问。 酒席上,电视台美女主持人提出,在她方便的时候会安排老外做专访。老外愕然:怎么能在你方便的时候? 美女主持人说,那在你方便时,我请你吃饭。老外晕倒…

2